Vedtægter for foreningen Care4people

§ 1

Care4people er en NGO. Det vil sige en dansk forening med et almennyttigt sigte, der virker indenfor rammerne af en ikke-statslig og ikke-profitorienteret målsætning. Foreningen arbejder indenfor Danidas og Mellemfolkelig Samvirkes rammer. Foreningen er upolitisk.

Foreningens hjemsted er Ringsted kommune på Midtsjælland. Afdelinger kan oprettes alle steder indenfor foreningens virkeområde, også i udlandet.

NGOens formål er at støtte udviklingen af lokalsamfund og medvirke til empowerment af marginaliserede mennesker og samfund i 3 verdens lands med fokus på sundhed og uddannelse, fortrinvist i form af indkomst genererende projekter. Ved foreningens stiftelse støttes skoler, hospitaler og sundhedsklinikker i Zimbabwe så skolebørn, syge og handicappede kan få bedre kår.

§ 2. NGOens aktiviteter udgår fra formandens privatadresse.

§ 3. NGOens drift varetages af formanden. Formanden kan uddelegere opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Som medlem af NGOen kan optages alle, der støtter foreningens målsætning. Foreningens medlemmer har stemmeret ved den årlige generalforsamling, men har ellers intet personligt ansvar for foreningens forpligtigelser. Dette gælder også for bestyrelses medlemmer.

§ 5. Generalforsamlingen er NGOens øverste myndighed. Generalforsamlingen udgøres af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj. Der indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 1 måned. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt til foreningens medlemmer. Bekendtgørelse og kommunikation kan foregå via email. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Valg af revisor
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde i skriftlig form senest 30 dage før generalforsamlingen Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter at enten 2 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne skriftligt har krævet det. Indkaldelse skal foreligge senest 1 måned før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden må indsendes samtidigt med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

§ 6. Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse samt revisor og kan træffe beslutninger i alle spørgsmål. Alle beslutninger træffes med stemmeflerhed. Vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, der vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Der opstilles mindst 1 kandidat mere end der vælges. Bestyrelsen konstituerer sig ved at vælge formand og kasserer.

Der kan vælges op til 2 suppleanter.

§ 8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af NGOen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

§ 9. Tegningsregel: Foreningen tegnes af Formanden

§ 10. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31.12. Bestyrelsen udarbejder et årligt budget.

§ 11. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages med mindst ¾ af de fremmødte stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

§ 12. ¾ af de fremmødtes stemmer kan på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger beslutte sig for NGO’ens ophør. Hvis NGO’en ejer udstyr eller har formue, tilfalder disse – efter bestyrelsens skøn og afgørelse – aktiviteter, der falder indenfor NGO’ens vedtægtsbestemte formål.

 

Vedtægterne blev fremlagt på en generalforsamling onsdag den 28 april 2021 og enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling mandag 10 maj 2021.