Vedtægter | Care 4 People
Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Care4people

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Care4people.

1.2 Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune i Danmark. Afdelinger kan oprettes alle steder inden for foreningens virkeområde, herunder i udlandet.

1.3 Indtil andet vedtages, er foreningens adresse Brentebjergvej 32, 4100 Ringsted, Danmark.

§ 2. Formål

2.1 Foreningen er en NGO, dvs. non-governmental organization med et almennyttigt sigte. For-eningen er ikke-profitorienteret, idet foreningen har til formål at støtte skoler og skolebørn samt hospitaler, syge og handicappede i den 3. verden, bl.a. i samarbejde med Danida og Mellemfolkelig Samvirke. Foreningen er upolitisk.

2.2 Ved foreningens stiftelse støttes skoler, hospitaler og sundhedsklinikker i Zimbabwe.

§ 3. Økonomi

3.1 Foreningen har ikke nogen kapital på stiftelsestidspunktet, og bestyrelsen er ulønnet.

3.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende foreningsformue. Medlemmer og bestyrelse hæfter således ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4. Medlemmer

4.1 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, som støtter foreningens målsætning.

4.2 Medlemmer har pligt til at oplyse deres til enhver tid værende mailadresse.

4.3 Der findes tre kategorier af medlemskab 1) Fuldt betalende 2) Medlemskab som studerede, hvilket udgør det halve af fuldt betalende. 3) Passivt medlemskab.
Udover medlemskontingent sker Foreningens drift ved hjælp af fondsmidler fra eksempe vis Danida og fra donationer fra virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner, herunder overskudsløsøre, som kan anvendes i udviklingslande. Alt arbejde i foreningen beror på fri-villigt ulønnet arbejdskraft.

4.4 Foreningens medlemmer har stemmeret på de til enhver tid værende generalforsamlinger, jf. nærmere § 6.

§ 5. Foreningens ledelse

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Generalforsamlinger afholdes i Ringsted Kommune, medmindre bestyrelsen bestemmer an-det.

5.3 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske pr. mail til den senest af det enkelte medlem oplyste mailadresse.

5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt hovedpunkter af eventuelt fremsatte forslag.

5.6 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport for foreningen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

5.7 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen. Formanden fremsender indkomne forslag til foreningens medlemmer pr. mail senest 7 dage før generalforsamlingen.

5.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at enten 2 bestyrelses-medlemmer eller 1/4 af medlemmerne skriftligt har krævet det.

§ 6. Stemmer

6.1 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

6.2 Almindelige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

6.3 Ændring af nærværende vedtægter kan kun finde sted, hvis 3/4 af samtlige stemmer stem-mer derfor. Hvis en vedtægtsændring godkendes af 3/4 af de fremmødte medlemmer, men dette ikke svarer til 3/4 af de samlede stemmer, kan en vedtægtsændring godkendes på en efterfølgende generalforsamling, som indkaldes med 14 dages varsel, hvis der på denne ef-terfølgende generalforsamling sker tiltrædelse af vedtægtsændringen med blot 3/4 af de fremmødte medlemmer.

§ 7. Bestyrelse

7.1 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer, der væl-ges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

7.2 Der kan vælges op til to suppleanter.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 8. Tegningsregel

8.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 9. Revisor

9.1 Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt re-visor. Genvalg kan finde sted.

§ 10. Årsregnskab

10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11. Foreningens opløsning

11.1 Foreningens ophør kan ske, såfremt der på en generalforsamling træffes beslutning derom, som tiltrædes af 3/4 af de fremmødte stemmer.

11.2 Der vælges en likvidator, som herefter forestår foreningens opløsning, og eventuelle værdier skal afvikles i overensstemmelse med foreningens formål.

—oo0oo—

Således vedtaget på generalforsamling den 14/4 – 2013

I bestyrelsen:

___________________                                        _________________
Morten Helmø                                                  Rie Hartmann
stifter og formand

________________                                                  ________________
Jens Kristian Lund                                           Yaakoub Boukzine

______________
Ali Kobe Yildiz.